کریدورهای مذاکره

در این برنامه امکان ارتباط و مذاکره بین فناوران و سرمایه گذاران سازمان های بازارسازی و فن بازارها، تبادل گران فناوری، مراکز رشد و پارک ها در جهت مشارکت، همکاری مشترک و هم افزایی صورت می پذیرد.