نمایشگاه جانبی

نمایشگاه جانبی

در بحث نمایشگاهی صندوق ها و سرمایه گذاران خطرپذیر، شرکت های مشاوره و مدیریت، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، فن بازارها و نهادهای بازارساز حضور دارند.
هدف از نمایشگاه جانبی شبکه سازی و ارتباط بین اعضای اکو سیستم کارآفرینی است که این امر باعث هم افزایی این مجموعه ها با یکدیگر خواهد گردید.

فرم ثبت نام

جهت دریافت غرفه در نمایشگاه جانبی رویداد لطفا فایل زیر را دانلود نمایید و پس از پرکردن فرم آن را ایمیل و یا فاکس نمایید.
فایل ثبت نام
  • صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران خطر‌پذیر
  • شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت
  • شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری و مدیریت
  • مراکز رشد و پارک های حوزه سلامت
  • شرکت‌های بازارساز حوزه سلامت

نقشه نمایشگاه