اعضای شورای سیاست گذاری

مهندس اله یاریمدیر عامل شرکت پویندگان پزشکی پردیس
دکتر معنویمعاون زیستی دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری
دکتر پورعابدیمعاون جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان تجاری سازی و فناوری و اشتغال دانش آموختگان
دکتر علی نجومیهئیت علمی انیستیتو پاستور
دکتر عموعابدینیرئیس مرکز پژوهش و فناوری های نوین مهندسی زیستی دانشگاه تهران
دکتر وثوقیعضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
احمدرضا مسرورمدیر محترم شتابدهنده دیموند
دکتر حسین وطن پورمدیر کل محترم دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دکتر صاحبکار خراسانیرئیس محترم امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دکتر زینعلیرئیس محترم شبکه پزشکی مولکولی کشور
دکتر مصطفی کریمیان اقبالرئيس محترم بخش غرب آسيا و شمال آفريقا انجمن IASP
مهندس عبدالرضا یعقوب زادهمدیرعامل شرکت پویندگان راه سعادت
دکتر ابوالفضل ابوالفضلیمدیر عامل صندوق سلامت تهران
دکتر ناصر محمدیرئیس هیات مدیره شرکت مشاوره ایده ناب ویژن
دکتر سراجمدیر محترم بهزیستی شهر تهران
دکتر محمد فیروزمندمشاور مرکز طرح های کلان معاونت علمی ریاست جمهوری و معاون ارتباط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
حسین سلمانیقائم مقام صندوق تجهیزات پزشکی
مهندس محمود رضا مرآتینماینده اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی
دکتر ابراهیم پیشیارهمدیر دفتر توسعه سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر رضا ملک زادهمعاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش کشور
دکتر مهبودیرئیس محترم انجمن صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی
دکتر نصرت اله ضرغامرئیس محترم صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
خانم دکتر قدیریمدیر عامل محترم موسسه پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز
دکتر علی صادقی تبارمعاون آموزشی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
دکتر‌محمود امیریریاست مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دکتر مهدی صابونیرئیس اداره مدیریت فناوری آزمایشگاه مرجع سلامت
دکتر لادن گیاهیمعاون فناوری مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا
مهندس روزبه شاهرخیمشارو کارآفرینی و توسعه کسب و کار مرکز رشد ابن سینا
دکتر سید علیرضا آذرسادفتر تجاری سازی فناوری- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دکتر ملیحه کیانفررئیس گروه فناوری های تخصصی دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دکترحمیدرضا خانکهمعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی توانبخشی
مهندس فریدون کورنگیرییس شتابدهنده مپس
دکتر مصطفی قانعیرئیس محترم ستاد زیست فناوری ریاست جمهوری
دکتر محسن شاطرزادهمشاور محترم ریاست پژوهشگاه ابن سینا
دکتر پیمان کیهان وررئیس دفتر فناوری،کارآفرینی و تجاری سازی فکت و مسئول هسته علوم و فناوری همگرای بیمارستان فارابی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی علیزادهمدیر گروه سیاستگذاری و برنامه ریزی
دکتر محمد مهدی آخوندیرئیس پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی- ابن سینا
دکتر حسن ابولقاسم گرجیمعاون محترم پشتیبانی هلال احمر
محمدرضا مرادینماینده سازمان بهزیستی
دکتر الیاسیمدیر مرکز رشد انستیتو پاستور واحد شمال کشور
دکتر زهرا محمدیرئیس انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی و هیات علمی دانشگاه تهران- عضو فدراسیون سلامت اتاق بازرگانی
دکتر حمیدرضا خرم خورشیدرئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر حسین کریمرئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
محمود شیخ زین الدینمعاون محترم فناوری نوآوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
دکتر محمدرضا نظریرئیس محترم هیات مدیره شرکت توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
دکتر سعید سرکارریاست محترم ستاد نانو فناوری
دکتر حسین نحوی نژادمعاونت محترم توانبخشی سازمان بهزیستی کشور
دکتر محمد رضا زالیرئیس محترم دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران