درباره اینوتک

اطلاعات کلی

واژه ها و تعریف ها

اینوتک سلامت

تعریف رویداد کارآفرینی

کارآفرینی

اهمیت رویداد کارآفرینی

کارآفرینی در حوزه سلامت

دومین رویداد اینوتک سلامت

شکل گیری و توسعه ی اکوسیستم کارآفرینی در حوزه سلامت | تهران، 19 تا 21 آبان ماه 1395

اهداف

مخاطبان رویداد

برنامه تیم ها و شرکت های فناور